Hàm tự tạo [Power Query - M language]

Nhắc đến Power Query là nhắc đến M language (hay M-code), M language chính là dòng lệnh khung nhập công thức fx= trong cửa sổ Power Query, hoặc các dòng lệnh trong cửa sổ Advanced Editor.

Tự tạo hàm (custom functions) là mấu chốt để có thể xử lý dữ liệu không đồng nhất một cách tự động bằng Power Query theo ý của mình. Thông thường khi các bạn gộp các file cùng cấu trúc Excel cũng tạo ra một hàm mẫu để xử lý việc lấy dữ liệu cho mình, tuy nhiên khi các file hoặc bảng dữ liệu này có nhiều loại cấu trúc thì chúng ta cần tạo một hàm đa năng hơn hoặc là tạo ra nhiều hàm để xử lý triệt để.

Nói là tự tạo hàm nhưng thật ra chúng ta không phải viết code nhiều, không cần phải nhớ code nhiều vì tận dụng các tính năng bằng nút lệnh có sẵn trong giao diện của Power Query.

Hàm trong M-code có cấu trúc

Tenham = (tenbien as kiểu_dữ_liệu) as kiểu_dữ_liệu_trả_về => let
    biencon2 = câu_lệnh_1,
    biencon2 = câu_lệnh_2
  in
    biencon2

Thật ra chúng ta cũng không cần khai báo kiểu dữ liệu, Xtea thường dùng cách này

Tenham = (tenbien) => let
    biencon1 = câu_lệnh_1,
    biencon2 = câu_lệnh_2
  in
    biencon2

Nếu hàm chỉ có 1 câu lệnh thôi thì cũng không cần cặp khóa let-in

Tenham = (tenbien) => câu_lệnh_1

Video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập thực tế

Tải File dữ liệu

Post a Comment

Previous Post Next Post