Lộ trình học Excel với Xtea

Làm quen với giao diện Excel

Hiểu về các kiểu định dạng

  • Định dạng số, định dạng chữ, định dạng ngày giờ, định dạng tùy chọn
  • Cách định dạng chuẩn và cách sửa định dạng sai

Các hàm thường gặp

  • DATE, DAY, MONTH, YEAR, DATEVALUE, DATEVALUE, WEEKDAY, EDATE, EOMONTH, NETWORKDAYS, YEARFRAC, DATEDIF
  • TEXT
  • SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT, RANDBETWEEN

In ấn, định dạng có điều kiện


Bài tập thực tế


Tổng hợp dữ liệu bằng Pivot Table - Pivot Chart


Power Query cơ bản


Power Query nâng cao

Post a Comment

Previous Post Next Post