Đề thi Excel Champion

Đề 3 vòng cuộc thi Excel Champion được tổ chức ngày 15/08/2021 bởi Gitiho và TopCV

     Vòng 1: Trắc nghiệm
     Vòng 2: Trắc nghiệm
     Vòng 3: Thực hành

Ứng dụng các kiến thức và hàm thường gặp.


Excel Champion Vòng 1

Câu hỏi 1
Trong Excel, phím tắt nào sau đây có tác dụng "Tạo mới 1 file Excel"?
a)
Ctrl + O
b)
Ctrl + P
c)
Ctrl + N
d)
Ctrl + D
Câu hỏi 2
Trong Excel, phím tắt nào sau đây có tác dụng "Sao chép công thức từ ô đầu tiên trong vùng được chọn xuống các ô phía dưới"?
a)
Ctrl + D
b)
Ctrl + C
c)
Ctrl + V
d)
Ctrl + B
Câu hỏi 3
Trong Excel, phím tắt nào sau đây có tác dụng "Mở cửa sổ tạo liên kết (Hyperlink)"?
a)
Ctrl + S
b)
Ctrl + N
c)
Ctrl + T
d)
Ctrl + K
Câu hỏi 4
Trong Excel, phím tắt nào sau đây có tác dụng "Mở cửa sổ tìm kiếm và thay thế" (Find and Replace)?
a)
Ctrl + K
b)
Ctrl + H
c)
Ctrl + J
d)
Ctrl + G
Câu hỏi 5
Trong Excel, phím tắt nào sau đây có tác dụng "Mở cửa sổ Format Cells"?
a)
Ctrl + 1
b)
Ctrl + 2
c)
Ctrl + 3
d)
Ctrl + 4
Câu hỏi 6
Trong các cách viết hàm (công thức) COUNTIF sau đây, cách viết nào là đúng cú pháp? (Giả thiết là viết đúng cú pháp thì hàm sẽ có kết quả không phải lỗi)
a)
COUNTIF(A8:80A, "Tốt")
b)
COUNTIF(A8:A80, "Tốt")
c)
COUNTIF(A8:A80, Tốt)
d)
COUNTIF(A8:A80 = Tốt)
Câu hỏi 7
Trong các cách viết hàm (công thức) IF sau đây, cách viết nào là đúng cú pháp? (Giả thiết là viết đúng cú pháp thì hàm sẽ có kết quả không phải lỗi)
a)
IF(A6>8, Đúng, Sai)
b)
IF(A6>8, "Đúng", "Sai")
c)
IF(A6, 8, "Đúng", "Sai")
d)
IF(A6>8), "Đúng", "Sai"
Câu hỏi 8
Trong các cách viết hàm (công thức) sau đây, cách viết nào là đúng cú pháp? (Giả thiết là viết đúng cú pháp thì hàm sẽ có kết quả không phải lỗi)
a)
RIGHT(D12, "Hà Nội")
b)
LEFT("Học Excel", "Học")
c)
MID("Hà Nội", 1, 1)
d)
Không có đáp án nào đúng
Câu hỏi 9
Trong các cách viết hàm (công thức) VLOOKUP sau đây, cách viết nào là đúng cú pháp? (Giả thiết là viết đúng cú pháp thì hàm sẽ có kết quả không phải lỗi)
a)
VLOOKUP(K8, 3, 0)
b)
VLOOKUP(D6:G20, K8, 2, 0)
c)
VLOKUP(K8, D6:G20, 2, 0)
d)
VLOOKUP(K8, $D$6:$G$20, 2, 1)
Câu hỏi 10
Trong ô D20 có công thức =COUNTIF($D$1:$D$19, K6)
Hãy cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng?
a)
Dấu $ có ý nghĩa là cố định tọa độ tham chiếu trong công thức (Vùng D1:D19 được cố định)
b)
Dấu $ có ý nghĩa là không cố định tọa độ tham chiếu trong công thức (chỉ có ô K6 được cố định)
c)
Hàm COUNTIF gặp lỗi khi sử dụng dấu $
d)
Không có hàm nào tên là COUNTIF trong Excel
Câu hỏi 11
Trong ô A5 có hiển thị nội dung là "18/05/2021". Khi dùng hàm MONTH(A5) ra kết quả #VALUE! điều này có ý nghĩa gì?
a)
Dữ liệu trong ô A5 không phải kiểu ngày tháng mà là kiểu văn bản do viết sai giá trị số tháng.
b)
Dữ liệu trong ô A5 là kiểu ngày tháng, giá trị là ngày 18 tháng 5 năm 2021.
c)
Hàm MONTH viết sai cú pháp nên báo lỗi
d)
Không có đáp án nào đúng
Câu hỏi 12
Nếu nhập giá trị số tháng lớn hơn 12 trong chuỗi ngày tháng (ví dụ ô A1 nhập là 16/14/2021) thì Excel sẽ coi giá trị này là loại gì?
a)
Lỗi giá trị (#VALUE!)
b)
Số (Number)
c)
Ngày tháng (Date)
d)
Văn bản (Text)
Câu hỏi 13
Nếu nhập tại ô A1 (ô A1 ở định dạng General) là =6-5 (nhập: dấu bằng, số 6, dấu trừ, số 5) thì Excel sẽ coi giá trị này là loại gì?
a)
Số (Number) cụ thể là số 1
b)
Văn bản (Text) hiển thị là "06-May"
c)
Ngày tháng (Date) cụ thể là ngày 6 tháng 5 năm hiện tại
d)
Ngày tháng (Date) hiển thị là "06-May"
Câu hỏi 14
Nếu nhập tại ô A1 (ô A1 ở định dạng General) là 8-5 (nhập: số 8, dấu trừ, số 5) thì Excel sẽ coi giá trị này là loại gì?
a)
Số (Number) cụ thể là số 3
b)
Văn bản (Text) hiển thị là "08-May"
c)
Ngày tháng (Date) hiển thị là "08-May" được hiểu là ngày 8 tháng 5 của năm hiện tại
d)
Không có đáp án nào đúng
Câu hỏi 15
Khi thực hiện phép chia cho số 0 trong Excel thì kết quả thu được là gì? (Ví dụ ô A1 có giá trị là 8, ô A2 có giá trị là số 0 và bạn viết biểu thức tính =A1/A2)
a)
Số 0
b)
Lỗi #DIV/0!
c)
Lỗi #N/A
d)
Lỗi #VALUE!
Câu hỏi 16
Tại ô A3 chứa nội dung là số 5. Tại ô B3 chứa nội dung là số 2021. Công thức nào dưới đây cho bạn kết quả là: "Tháng 05 năm 2021"?
a)
"Tháng "&A3&" năm "&B3
b)
"Tháng "&TEXT(A3, "00")&" năm "&B3
c)
"Tháng "&TEXT(A3, 5)&" năm "&B3
d)
"Tháng "&MONTH(A3)&" năm "&YEAR(B3)
Câu hỏi 17
Tại ô A1 có giá trị ngày tháng là 18/05/2021 (ngày 18 tháng 5 năm 2021). Khi viết hàm ="Ngày "&TEXT(A1, "dd/MM/yyyy") cho kết quả là gì?
a)
Ngày 18
b)
Ngày 18/05/2021
c)
Ngày 05/18/2021
d)
Ngày 2021/05/18
Câu hỏi 18
Tại ô A1 đang có giá trị số là 1534.17 (một nghìn năm trăm ba mươi tư phẩy mười bảy). Khi viết hàm ="Số tiền là "&ROUND(A1,0)&" đồng" cho kết quả là gì?
a)
Số tiền là 1534.17 đồng
b)
Số tiền là 1534.1 đồng
c)
Số tiền là 1534 đồng
d)
Số tiền là 1530 đồng
Câu hỏi 19
Để nối hai đoạn văn bản là "Học Excel" (trong ô A1) với "tại Gitiho" (trong ô A2) thì cách viết nào sau đây cho kết quả là "Học Excel TẠI GITIHO"?
a)
A1&" "&A2
b)
A1&" "&PROPER(A2)
c)
A1&" "&UPPER(A2)
d)
A1&" "&LOWER(A2)
Câu hỏi 20
Dấu nào trong các dấu sau đây có ý nghĩa là "lớn hơn hoặc bằng" trong Excel?
a)
Dấu >=
b)
Dấu =>
c)
Dấu <=>
d)
Dấu >/=
Câu hỏi 21
Tại ô A1 có nội dung "Học Excel tại Gitiho rất hay".
Tại ô A5 có sử dụng công thức =LEFT(A1, LEN("Học Excel tại Gitiho")). Phát biểu nào sau đây là sai?
a)
Kết quả tại ô A5 là chữ "rất hay"
b)
Kết quả tại ô A5 là chữ "Học Excel tại Gitiho"
c)
Kết quả hàm LEN trong công thức tại ô A5 là một con số (có giá trị là 20)
d)
Hàm LEFT giúp tách phần ký tự bên trái trong đoạn văn bản ô A1, tính theo số ký tự là kết quả của hàm LEN
Câu hỏi 22
Phát biểu nào sau đây đúng với hàm MID?
a)
Khi viết hàm bắt buộc phải nhập đủ 3 tham số.
b)
Hàm MID không thể tách được ký tự đầu tiên bên trái trong đoạn văn bản gốc (1 ký tự đầu tiên bên trái)
c)
Hàm MID không thể tách được ký tự đầu tiên bên phải trong đoạn văn bản gốc (1 ký tự đầu tiên bên phải)
d)
Không có đáp án nào đúngKhông có đáp án nào đúng
Câu hỏi 23
Phát biểu nào sau đây đúng với hàm PROPER?
a)
Hàm có tác dụng làm tròn số
b)
Hàm có tác dụng TÍNH TỔNG các số
c)
Hàm có tác dụng TÍNH TÍCH các số
d)
Hàm có tác dụng thay đổi cách viết chữ trong đoạn văn bản
Câu hỏi 24
Cách viết nào sau đây là đúng với cú pháp của hàm DATE?
a)
DATE(Số ngày, Số tháng, Số năm)
b)
DATE(Số tháng, Số ngày, Số năm)
c)
DATE(Số năm, Số tháng, Số ngày)
d)
DATE(Số năm, Số ngày, Số tháng
Câu hỏi 25
Cách viết nào sau đây là đúng với cú pháp của hàm SUMIF?
a)
SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng tính tổng)
b)
SUMIF(Vùng tính tổng, Vùng chứa điều kiện, Điều kiện)
c)
SUMIF(Điều kiện, Vùng chứa điều kiện, Vùng tính tổng)
d)
SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Vùng tính tổng, Điều kiện)
Câu hỏi 26
Hàm WEEKDAY có ý nghĩa gì?
a)
Cho kết quả là số tuần trong năm
b)
Cho kết quả là ngày cuối tháng
c)
Cho kết quả là thứ trong tuần
d)
Cho kết quả là Ngày cuối tuần
Câu hỏi 27
Khi viết hàm WEEKDAY(A6, 1) cho kết quả là số 6, điều này có ý nghĩa gì?
a)
Ngày trong ô A6 là ngày thứ hai
b)
Ngày trong ô A6 là ngày thứ sáu
c)
Ngày trong ô A6 là ngày thứ bảy
d)
Ngày trong ô A6 là ngày chủ nhật
Câu hỏi 28
Khi viết hàm WEEKDAY(A6) cho kết quả là số 1, điều này có ý nghĩa gì?
a)
Ngày trong ô A6 là ngày thứ hai
b)
Ngày trong ô A6 là ngày thứ sáu
c)
Ngày trong ô A6 là ngày thứ bảy
d)
Ngày trong ô A6 là ngày chủ nhật
Câu hỏi 29
Khi viết hàm WEEKDAY(A6, 1) cho kết quả là #VALUE!, điều này có ý nghĩa gì?
a)
Giá trị trong ô A6 không phải là giá trị thể hiện ngày tháng (mà là dạng văn bản)
b)
Giá trị trong ô A6 là số 0
c)
Giá trị trong ô A6 là ô trống
d)
Hàm viết sai cú pháp.
Câu hỏi 30
Dấu hiệu nào sau đây cho biết ngày trong ô B8 là chủ nhật?
a)
Hàm EOMONTH(B8, 0) cho kết quả là #VALUE!
b)
Hàm WEEKDAY(B8,1) cho kết quả là số 1
c)
Hàm DAY(B8) cho kết quả là số 1
d)
Hàm LEN(B8) cho kết quả là số 7

Excel Champion Vòng 2

Câu hỏi 1
Phím tắt nào sau đây có tác dụng mở cửa sổ VBA?
a)
ALT + F1+D5:F14D5:F15DD5:F17
b)
ALT + F11
c)
CTRL + F1
d)
CTRL + F11
Câu hỏi 2
Để tạo mới 1 Module trong VBA bạn sẽ chọn cách nào trong những cách sau đây?
a)
Bấm chuột phải vào vị trí khoảng trống bất kỳ trong cửa sổ Project, chọn Insert > Module
b)
Bấm chuột phải vào vị trí khoảng trống bất kỳ trong cửa sổ Properties, chọn Insert > Module
c)
Bấm chuột phải vào vị trí khoảng trống bất kỳ trong cửa sổ Locals, chọn Insert > Module
d)
Bấm chuột phải vào vị trí khoảng trống bất kỳ trong cửa sổ Immediate, chọn Insert > Module
Câu hỏi 3
Trong cửa sổ Project có thông tin là Sheet1 (Data), điều này có ý nghĩa gì?
a)
Tên của Sheet này tại thanh Sheet Tab (vị trí hiển thị tên các Sheet trong màn hình làm việc của Excel) là Data
b)
Tên của Sheet này tại thanh Sheet Tab (vị trí hiển thị tên các Sheet trong màn hình làm việc của Excel) là Sheet1
c)
Tên của Sheet này tại thanh Sheet Tab (vị trí hiển thị tên các Sheet trong màn hình làm việc của Excel) là Sheet1 (Data)
d)
Không có đáp án nào đúng
Câu hỏi 4
Để đổi tên của 1 Module, bạn sẽ chọn cách nào trong những cách sau đây?
a)
Bấm chuột phải vào Module cần đổi tên (tại cửa sổ Project) và chọn mục Rename
b)
Nháy đúp chuột vào Module cần đổi tên (tại cửa sổ Project) và nhập tên mới
c)
Chọn Module cần đổi tên, sau đó tại cửa sổ Properties nhập lại tên Module trong mục (Name)
d)
Không có đáp án nào đúng
Câu hỏi 5
Trong đoạn code dưới đây, đoạn nào thể hiện TÊN của Macro:
Sub XoaDuLieu()
Range("D5:D200").ClearContents
End Sub
a)
Range("D5:D200")
b)
Range("D5:D200").ClearContents
c)
XoaDuLieu()
d)
XoaDulieu
Câu hỏi 6
Phát biểu nào sau đây về THẺ DEVELOPER trong Excel là đúng? Chọn 1 đáp án đúng nhất
a)
Thẻ này thường không hiển thị sẵn trên thanh công cụ mà phải chọn trong mục Customize the Ribbons thì mới hiển thị
b)
Tại thẻ Developer có thể mở cửa sổ làm việc của VBA
c)
Tại thẻ Developer có thể gọi chức năng Record Macro
d)
Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu hỏi 7
Chức năng Record Macro có tác dụng gì?
a)
Sắp xếp lại dữ liệu trong bảng một cách tự động
b)
Loại bỏ các giá trị trùng lặp trong bảng một cách tự động
c)
Ghi lại thao tác của người dùng Excel để chuyển về dạng các đoạn Code trong VBA
d)
Không có đáp án nào đúng
Câu hỏi 8
Trong đoạn code dưới đây, đoạn nào thể hiện ý nghĩa là tên của 1 biến:
Sub XoaDuLieu()
Dim DongCuoi as Long
DongCuoi = 200
Range("D5:D" & DongCuoi).ClearContents
End Sub
a)
XoaDuLieu
b)
DongCuoi
c)
200
d)
ClearContents
Câu hỏi 9
Trong đoạn code dưới đây, đoạn nào thể hiện ý nghĩa là từ khóa kết thúc của câu lệnh (hay còn gọi là 1 Macro):
Sub XoaDuLieu()
Dim DongCuoi as Long
DongCuoi = 200
Range("D5:D" & DongCuoi).ClearContents
End Sub
a)
End Sub
b)
Sub
c)
XoaDuLieu()
d)
DongCuoi
Câu hỏi 10
Trong các đoạn lệnh dưới đây, đoạn lệnh nào mang ý nghĩa là XÓA CẢ DÒNG chứa vùng đang chọn (dòng 3)?
a)
Range("A3").Delete
b)
Range("A3:A3").Delete
c)
Range("A3").EntireRow.Delete
d)
Range("A3").EntireColumn.Delete
Câu hỏi 11
Phát biểu nào sau đây là SAI?
a)
Mọi loại file Excel đều có thể chứa các đoạn code trong VBA
b)
Muốn file Excel có thể chứa các đoạn code trong VBA, cần lưu file ở dạng Excel Macro-Enable Workbook (đuôi .xlsm)
c)
Dạng file Excel Workbook thông thường (đuôi .xlsx) không cho phép chứa các đoạn code trong VBA
d)
Cửa sổ làm việc của VBA là riêng, độc lập với cửa sổ làm việc thông thường của Excel.
Câu hỏi 12
Bạn sẽ dùng công thức nào trong những công thức sau để tìm ngày cuối tháng 2 năm 2014?
(chú ý xem kỹ nội dung trong công thức, biết dấu ngăn cách các thành phần trong hàm là dấu phẩy)
a)
EOMONTH(2014, 2, 1)
b)
DATE(TODAY(), 3, 0)
c)
EOMONTH(DATE(2014,2,1), 0)
d)
EDATE(2014, 2, 0)
Câu hỏi 13
Trường hợp nào dưới đây không phải là kiểu dữ liệu có thể thiết lập được trong chức năng Data Validation (xác thực dữ liệu) trong Excel?
a)
Date
b)
Label
c)
Number
d)
Text Length
Câu hỏi 14
Khi cập nhật (refresh) một Pivot Table mà khiến nội dung trong Pivot đó đè lên 1 Pivot Table khác trong cùng 1 Sheet thì điều gì sẽ xảy ra, hãy chọn 1 phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:
a)
Sẽ làm mất Pivot Table bị đè lên.
b)
Xuất hiện thông báo lỗi và không thực hiện được thao tác Refresh.
c)
Excel tự động thêm dòng để hiển thị đủ nội dung cho Pivot được refresh mà không ảnh hưởng gì tới Pivot kia. Không có thông báo nào được hiển thị.
d)
Không có đáp án nào đúng
Câu hỏi 15
Để thay đổi phương pháp tính toán trong Pivot Table từ tính tổng (SUM) sang dạng đếm (COUNT) thì thao tác nào sau đây là đúng?
a)
Bấm chuột phải vào Pivot Table và chọn Pivot Table Options > bỏ dấu tích trong mục "Autofit Column widths on update"
b)
Xóa bỏ Fields đang thực hiện tính tổng ra khỏi Pivot Table, rồi đặt lại Fields đó vào Pivot thì sẽ tự thay đổi phương pháp tính toán
c)
bấm chuột vào vị trí fields cần thay đổi phương pháp tính toán tại phần Values của Pivot Table, chọn Values Fields Settings, trong đó thay đổi phương pháp tính toán tại thẻ "Summarize Values by"
d)
Không có đáp án nào đúng
Câu hỏi 16
Để cập nhật (làm mới lại kết quả) của Pivot Table thì thao tác nào sau đây cho kết quả đúng?
a)
Pivot tự động cập nhật mà không cần phải làm thêm thao tác gì khác
b)
Bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trong Pivot đó và chọn mục Group
c)
Bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trong Pivot đó và chọn mục Refresh
d)
Bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trong Pivot đó và chọn mục Format cells
Câu hỏi 17
Để thay đổi (chọn lại) vùng dữ liệu nguồn trước đó đã sử dụng để tạo Pivot Table thì thao tác nào sau đây cho kết quả đúng?
a)
Chọn chức năng Change Data Source trên thanh công cụ của Pivot Table (thẻ Pivot Table Tools dành riêng cho Pivot Table)
b)
Chọn chức năng Insert Slicer trên thanh công cụ của Pivot Table (thẻ Pivot Table Tools dành riêng cho Pivot Table)
c)
Thực hiện thao tác Refresh Pivot Table thì dữ liệu nguồn sẽ tự động thay đổi.
d)
Không thể thay đổi được vùng dữ liệu nguồn này.
Câu hỏi 18
Chức năng Grand Totals trong Pivot Table có đặc điểm gì? Hãy chọn 1 đáp án chính xác nhất
a)
Tạo nhiều dòng tổng cộng theo từng nhóm trên các dòng
b)
Tạo nhiều cột tổng cộng theo từng nhóm trên các cột
c)
Tạo nhiều dòng tổng cộng theo từng nhóm trên các dòng hoặc nhiều cột tổng cộng theo từng nhóm trên các cột
d)
Tạo 1 dòng tổng cộng cho toàn bộ các giá trị theo dòng hoặc 1 cột tổng cộng cho toàn bộ các giá trị theo cột
Câu hỏi 19
Tại ô D6 có công thức:
=VLOOKUP(C6, $A$10:$F$200, 3, 0)
nhưng ô C6 là ô trống, không có nội dung gì thì kết quả tại ô D6 nhận được là gì?
a)
Số 0
b)
Chữ TRUE
c)
Chữ FALSE
d)
lỗi #N/A
Câu hỏi 20
Hãy cho biết trong các công thức sau đây, công thức nào đang viết sai về cú pháp? (giả sử trong các tọa độ tham chiếu đều có giá trị và không có lỗi về logic, chỉ xét về cú pháp của các hàm được sử dụng)
a)
IF(AND(D6<>"", E6>5), "Đạt", "Chưa xác định")
b)
IF(AND(D6<>"", E6>5, "Đạt", "Chưa xác định"))
c)
IF(OR(D6="", E6<=5), "Không đạt", "Chưa xác định")
d)
Không có công thức nào viết sai cú pháp
Câu hỏi 21
Trong các cách viết công thức sau đây, cách viết nào có ý nghĩa là tính tổng theo vùng D5:D200 dựa theo những giá trị là "NV1" có trong vùng A5:A200? Hãy chọn 1 cách viết chính xác nhất
a)
COUNTIF(D5:D200, "NV1", A5:A200)
b)
COUNTIFS(D5:D200, ">0", A5:A200, "NV1")
c)
SUMIF(D5:D200, "NV1", A5:A200)
d)
SUMIFS(D5:D200, A5:A200, "NV1")
Câu hỏi 22
Trong ô F20 có công thức sau:
=SUM(F2:F19)/COUNTIF(D2:D19, "NV1")
nhận được kết quả là #DIV/0. Nguyên nhân do đâu?
a)
Hàm COUNTIF(D2:D19, "NV1") có kết quả bằng 0
b)
Hàm SUM(F2:F19) có kết quả bằng 0
c)
Hàm COUNTIF viết sai cú pháp
d)
Hàm SUM viết sai cú pháp
Câu hỏi 23
Giả sử ô A1 chứa giá trị là ngày 13 tháng 5 năm 2020 (13/05/2020). Bạn hãy cho biết ngày này thuộc quý mấy trong năm, và công thức nào sau đây cho ra kết quả đó? Yêu cầu là công thức phải đúng cả về cú pháp và logic
a)
IF(MONTH(A1)=3, 1, IF(MONTH(A1)=6, 2, IF(MONTH(A1)=9, 3, 4)))
b)
IF(MONTH(A1)<3, 1, IF(MONTH(A1)<6, 2, IF(MONTH(A1)<9, 3, 4)))
c)
IF(MONTH(A1)<=3, 1, IF(MONTH(A1)<=6, 2, IF(MONTH(A1)<=9, 3, 4)))
d)
IF(A1<=3, 1, IF(A1<=6, 2, IF(A1<=9, 3, 4)))
Câu hỏi 24
Trong các hàm sau, hàm nào cho kết quả là ngày hiện tại (giá trị ngày bao gồm đủ ngày, tháng, năm nhưng không có giờ, phút, giây)?
a)
Hàm NOW
b)
Hàm DATE
c)
Hàm DAY
d)
Hàm TODAY
Câu hỏi 25
Trong các cách viết công thức sau đây, cách viết nào cho kết quả là ngày cuối tháng của tháng hiện tại?
a)
EOMONTH(NOW(), 1)
b)
EDATE(TODAY(), 0)
c)
DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY())+1, 0)
d)
EOMONTH(TODAY(), -1)
Câu hỏi 26
Cách viết công thức nào dưới đây thể hiện đúng logic và viết đúng cú pháp cho phát biểu sau đây:
Nếu giá trị trong ô D5 nhỏ hơn 7 thì kết quả là "Không đạt", nếu giá trị trong ô D5 nhỏ hơn 9 thì kết quả là "Đạt", còn lại là "Tốt".
a)
IF(D5<7, Không đạt, D5<9, Đạt, Tốt)
b)
IF(D5<7, "Không đạt", D5<9, "Đạt", "Tốt")
c)
IF(D5<7, "Không đạt", IF(D5<9, "Đạt", "Tốt")
d)
IF(D5<7, "Không đạt", IF(D5<9, "Đạt", "Tốt"))
Câu hỏi 27
Công thức =IF(B3="HN", "Hà Nội", "Khác") thể hiện ý nghĩa gì? Hãy chọn 1 đáp án đúng nhất
a)
Nếu giá trị trong ô B3 là "Hà Nội" thì kết quả là "HN", còn không phải thì nhận kết quả là "Khác"
b)
Nếu giá trị trong ô B3 không phải là "HN" thì nhận kết quả là "Khác"
c)
Nếu giá trị trong ô B3 là "HN" thì nhận kết quả là "Hà Nội", còn không phải thì nhận kết quả là "Khác"
d)
Nếu giá trị trong ô B3 là "HN" thì nhận kết quả là "Hà Nội"
Câu hỏi 28
Biết công thức tại ô D8 là =IF(LEN(B8)>=6, "Xác nhận", "Thiếu ký tự").
Phát biểu nào sau đây là đúng?
a)
Nếu giá trị trong ô B6 là số 6 thì ô D8 nhận kết quả là chữ "Xác nhận", còn lại không đúng thì là chữ "Thiếu ký tự"
b)
Nếu giá trị trong ô B8 có tổng số ký tự đạt từ 6 ký tự trở lên thì kết quả là chữ "Xác nhận", còn lại không đúng thì là chữ "Thiếu ký tự"
c)
Nếu giá trị trong ô B6 lớn hơn hoặc bằng số 6 thì ô D8 nhận kết quả là chữ "Xác nhận", còn lại không đúng thì là chữ "Thiếu ký tự"
d)
Không có phát biểu nào đúng
Câu hỏi 29
Hãy chọn cách viết công thức thể hiện logic sau:
Nếu giá trị trong ô A5 là chữ "Hà Nội" và giá trị trong ô B5 là chữ "Đống Đa" thì kết quả là chữ "KV1", còn lại không đúng thì kết quả là chữ "KV2"
a)
IF(AND(A5="Hà Nội", B5="Đống Đa"), "KV1", "KV2")
b)
IF(AND(A5="Hà Nội", B5="Đống Đa", "KV1", "KV2"))
c)
IF(A5="Hà Nội" & B5="Đống Đa", "KV1", "KV2")
d)
IF(AND(A5=Hà Nội, B5=Đống Đa), KV1, KV2)
Câu hỏi 30
Hãy chọn cách viết công thức thể hiện logic sau:
Nếu giá trị trong ô A5 lớn hơn 500 HOẶC giá trị trong ô B5 lớn hơn 100 thì kết quả là chữ "Đạt", còn lại không đúng thì kết quả là chữ "Không đạt"
a)
IF(AND(A5>500, B5>100), "Đạt", "Không đạt")
b)
IF(A5>500 & B5>100, "Đạt", "Không đạt")
c)
IF(OR(A5>500, B5>100), "Đạt", "Không đạt")
d)
IF(A5>500 / B5>100), "Đạt", "Không đạt")

Excel Champion Vòng 3


Post a Comment

Previous Post Next Post